top of page
Vanaf 1 oktober Sardinie.jpg

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Wingxperience. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via www.wingxperience.com 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door  WingXperience worden georganiseerd.
2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van WingXperience.
3. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan WingXperience levert.
4. Directie: zij die als directeuren van WingXperience staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen  WingXperience en een wederpartij waarop  WingXperience deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

 

Artikel 3. Offerte 

1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden. 

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemingen, de in een offerte vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW.

 

Artikel 4. Overeenkomst 

Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door WingXperience georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering. 

 

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s 

Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of aangevinkt, of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alsmede alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere 

aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. 

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 

1.  WingXperience mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
2.  WingXperience houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%. 

3. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop WingXperience het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven, zullen niet worden verrekend.
4. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt WingXperience zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs met een minimum van € 50,00 exclusief BTW. 

 

Artikel 7. Volmachten 

1. Enkel en alleen de directie van  WingXperience – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan één van de medewerkers van WingXperience – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden. 

2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3. Bij bevestiging van een activiteit bij WingXperience wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven. 

 

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. 

 

Artikel 9. Schade 

1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden. 

2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen  WingXperience en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden
uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever. 

 

Reparatie kosten wing

 • Gaatje of scheur van 0 tot 10 cm     €45,-

 • Gaatje of scheur van 10 tot 50 cm  €70,-

 • Gat of scheur van 50 tot 100 cm      €95,-

 • Lek in leading edge of strut                €75,-

 

Reparatie kosten board

 • Gaatje of scheur in board                   €75,-

 • Vin verloren of gebroken                    €50,-

 

 

Artikel 10. Begeleiding 

 1. De deelnemers die een activiteit met WingXperience zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
  2. Wij werken met ervaren instructeurs en indien nodig met overige door onze hoofdinstructeurs geselecteerde en (intern) opgeleide instructeurs.
  3. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van
  verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer. 

 

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten 

1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
2.  WingXperience is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen. 

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde. 

5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
6.  WingXperience vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag. 

7.  WingXperience is gerechtigd van deze annulerings-/betalingsvoorwaarden af te wijken. 

 

Artikel 12. Annulering surfles

1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. 

Datum poststempel en/of datum binnenkomst email wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

1.1 Geboekte surflessen hebben een geldigheid van 12maanden, gedurende deze twaalf maanden is er de flexibiliteit om de lessen in te plannen. Mocht dit niet lukken binnen deze 12 maanden kunt u schriftelijk aanvragen om de geldigheid van de lessen te verlengen.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij een annulering rekenen wij standaard €25,- reserverings en annuleringskosten.

3. Bij annulering zal WingXperience de volgende kosten in rekening brengen: a. van 23 tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs; c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. 

Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.
4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van WingXperience ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden. 5. WingXperience behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat WingXperience zich op enigerlei wijze
verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen. 

 

Artikel 13. Annulering surfreis

1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. 

Datum poststempel en/of datum binnenkomst email wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. 

3. Bij annulering zal WingXperience de volgende kosten in rekening brengen: 

a. tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling

b. vanaf 56 dagen (incl.) tot 223 dagen voor de dag van vertrek: 60% van de prijs;


c. vanaf 223 dagen (incl.) tot 14 dagen voor de dag van vertrek: 80% van de prijs;


d. vanaf 14 dagen (incl.) voor de dag van vertrek: 100% van de prijs.

Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.
4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van WingXperience ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden. 5. WingXperience behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat WingXperience zich op enigerlei wijze
verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen. 

 

Artikel 14 – Herroepingsrecht 

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 15 – Kosten in geval van herroeping 

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

 

 Artikel 16 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

 3. betreffende weddenschappen en loterijen. 

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid WingXperience
1.Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van  WingXperience, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
2.  WingXperience is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een
ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende
was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de  WingXperience en die krachtens de Nederlandse wet of de in
het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan  WingXperience kunnen worden toegerekend.
3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. WingXperience aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van  WingXperience, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van WingXperience leidt, zal die 

aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door  WingXperience gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer 

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens WingXperience aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden. 

Artikel 19. Toepasselijk recht 

Op iedere overeenkomst tussen WingXperience en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 20. Auteursrecht, industrieel eigendom 

1.  WingXperience behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Wingxperience
bedachte of tot stand gebrachte 

programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen WingXperience toebehoren. 

 

Artikel 21. Extra informatie 

1. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van waterschoentjes. 2. Het is verplicht ondergoed, zwembroek of bikini te dragen in pakken gehuurd bij  WingXperience in verband met hygiëne.
3. Lespakketten zijn in verhouding goedkoper dan losse lessen. Voorwaarde van het afnemen van een lespakket is dat er voor aanvang van de eerste les betaald is. 

3.1.1 De lespakketten zijn geldig tot 1 jaar na aankoop van het lessenpakket. Dit staat in je online account.
3.1.2 Lespakketten zijn niet inwisselbaar tegen geld. Alleen tegen een wing foil surfles. 

4.1.3 De lespakketten staan op naam. Alleen die persoon kan gebruikmaken van de wing foil surflessen. 

 

Artikel 22. Kortingsacties 

1. Cursussen met voorjaarskorting kunnen alleen in april en mei van het huidige seizoen worden gebruikt 

2. Bovenstaande voorwaarden blijven ook van toepassing indien je de lessen niet in april en mei hebt kunnen afmaken door ongeschikte weersomstandigheden 

3. Speciale aanbiedingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. 

4. Giftcards vekregen door aanschaf van een surfset bij partners (Van den Berg surf & Telstar) zijn persoonsgebonden.

 

Artikel 23. Verhuur en gebruik van materialen 

 1. De Onderneming stelt het gehuurde ter beschikking aan de Opdrachtgever en/of Deelnemer op de overeengekomen tijd en plaats na ontvangst van de volledige betaling. 23.2 

 2.  De Opdrachtgever en Deelnemer zijn verantwoordelijk voor het gehuurde. Opdrachtgever en Deelnemer dienen het gehuurde enkel te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd. Opdrachtgever en Deelnemer mogen geen wijzigingen aanbrengen of het gehuurde aan derden in gebruik geven of aan derden toegang verlenen zonder toestemming van de Onderneming. 

 3.  Opdrachtgever en Deelnemer dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het gehuurde te melden bij de Vertegenwoordiger. Bij het uitblijven van een melding wordt het gehuurde geacht in orde te zijn geweest bij aanvang. 

 4. Indien het gehuurde gebreken vertoont waardoor de Dienst niet, niet veilig of niet naar behoren kan worden voortgezet, dient dit onmiddellijk te worden aangegeven bij de Onderneming. De Onderneming zal zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk te repareren of het gehuurde te vervangen. Indien reparatie of Vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Onderneming de prijs naar rato van het niet verkregen huurgenot terugbetalen. Nieuwe beschadigingen of gebreken deelt de Deelnemer en/of Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het inleveren van het gehuurde aan de Onderneming mee. 

 5. Voor reparaties door externe partijen is vooraf toestemming van de Onderneming vereist. 

 6. De bij de Onderneming gehuurde materialen kunnen uitsluitend bij de Onderneming geretourneerd worden. Materiaaluitgifte vindt plaats op de dag van aankomst, materiaalinname vindt plaats op de dag van vertrek. Opdrachtgever en Deelnemer zullen het gehuurde aan het einde van de Overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats en tijd overdragen aan een Vertegenwoordiger in dezelfde staat als waarin de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Indien het gehuurde niet voldoende schoon wordt ingeleverd kan de Onderneming redelijke schoonmaakkosten in rekening brengen. Indien het gehuurde wordt achtergelaten zonder het aan een Vertegenwoordiger te overhandigen blijft de Opdrachtgever en Deelnemer verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het gehuurde. 

 7. Diefstal, verlies en schade dient direct te worden gemeld bij de Onderneming. Opdrachtgever en Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor verlies of diefstal van het gehuurde, schade aan het gehuurde of schade veroorzaakt door of met het gehuurde. Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging van het gehuurde, is de winkelverkoopwaarde ter plaatse verschuldigd. Hiervoor geldt de volgende staffel: 

Hiervoor geldt de volgende staffel: 

 

-materiaal van dit seizoen 100%,
-1 seizoen oud 80%,
-2 seizoenen oud 60%,
-3 of meer seizoenen oud 40% van de winkelverkoopwaarde.
Bij lichte beschadiging zijn onder meer de reparatiekosten verschuldigd.

 

Reparatie kosten wing

 • Gaatje of scheur van 0 tot 10 cm     €45,-

 • Gaatje of scheur van 10 tot 50 cm  €70,-

 • Gat of scheur van 50 tot 100 cm      €95,-

 

Reparatiekosten board

 • Gaatje of scheur in board                   €75,-

 • Vin verloren of gebroken                    €50,-


Bij lichte beschadiging zijn onder meer de reparatiekosten verschuldigd. De Onderneming is gerechtigd kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van het gehuurde, reparaties, vervanging, aangiften van vermissing e.d. aan Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen. De Opdrachtgever en Deelnemer zijn zelfverantwoordelijk voor het afsluiten van een (reis)verzekering die schade in verband met het materiaal dekt.

 1. Indien de Opdrachtgever of Deelnemer het gehuurde niet heeft ingeleverd voor of direct na afloop van de afgesproken huurperiode, geldt dat de Onderneming gerechtigd is de reguliere vergoeding voor de aanvullende aangevangen huurperiode én een toeslag van 50% van de totale huurprijs in rekening te brengen. Indien de Onderneming door de overschrijding van de huurperiode eveneens andere klanten een alternatief programma en/of compensatie dient aan te bieden of huurinkomsten misloopt wordt die schade aanvullend in rekening gebracht. 

 

Artikel 24. Foto’s en video’s

1. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er 1) tijdens de activiteiten/arrangementen foto- en filmopnames gemaakt kunnen worden van opdrachtgever(s) en 2) dat deze door Wingxperience en haar partners voor promotionele doeleinden gebruikt kunnen worden. Indien opdrachtgever dit niet wil, dient dit nadrukkelijk vooraf per email aan info@wingxperience.com aangegeven te worden.

bottom of page